KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

Autor: Mieczysław Plopa

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania - nieograniczony

Opis: Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca.

Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej; do badań naukowych

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 - 60 lat.