COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Autorzy: Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish K. Weintraub

Adaptacja: Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik

Wiek: dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem.

     Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które odpowiada się na 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru. Funkcję norm dla osób dorosłych w wieku 20 – 65 lat pełnią średnie i odchylenia standardowe. Skróconą wersją COPE jest Mini-COPE.