NEO-PI-R Inwentarz Osobowości

Autorzy: P. T. Costa Jr, R. R. McCrae,

Polska adaptacja i podręcznik: Jerzy Siuta

Wiek: młodzież i dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie trwa 35 – 45 minut).

Opis: pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność

Zastosowanie: Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji

Normy: stenowe, dla dwu grup wieku: 17 – 29 lat i 30 – 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.