CUIDA

Autorzy: F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro

Polska normalizacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Wyniki ujmowane są na 14 skalach podstawowych (Altruizm, Otwartość, Asertywność, Samoocena, Umiejętność rozwiązywania problemów, Empatia, Stabilność emocjonalna, Niezależność, Elastyczność, Refleksyjność, Towarzyskość, Tolerancja na frustrację, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych i Umiejętność radzenia sobie ze stratą), skali dodatkowej (Agresywność) i trzech skalach drugiego rzędu (Opieka odpowiedzialna, Opieka uczuciowa i Wrażliwość na innych). Ponadto CUIDA ma trzy skale kontrolne (Aprobata społeczna, Nieuważność i Niespójność odpowiedzi).

Zastosowanie: Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Normy: Opracowano normy stenowe dla próby ogólnej osób dorosłych w wieku 20-59 lat oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Przeprowadzone analizy pokazały, że te pierwsze powinny być stosowane wtedy, gdy badanie jest przeprowadzane w neutralnym kontekście (badania naukowe, rozwój). Natomiast normy dla kandydatów na rodziców adopcyjnych powinny być stosowane wtedy, gdy badanie odbywa się w kontekście diagnostycznym związanym z opiniowaniem, selekcją lub rekrutacją.