SPR – Skala Postaw Rodzicielskich

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania postaw rodzicielskich. Składa się z dwóch wersji – przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z tych arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

Normy: opracowane na podstawie wyników reprezentatywnej próby 3249 kobiet i 2786 mężczyzn; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn różniących się wiekiem, wykształceniem, liczbą i wiekiem dzieci w rodzinie.